• HÜDAİ KAPLICALARI
    Sağlık ve huzur kaynağı, dünyaca ünlü Hüdai Kaplıcaları
  • TARİHİ SANDIKLI EVLERİ
    Tarihin görkemli tanıkları: ünlü, tarihi Sandıklı evleri
  • YUNUS EMRE
    Aşkın, sevginin efendisi gönüller sultanı: Yunus Emre
K BELGESİ

Yetki belgesi:
Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:


K1 YETKİ BELGESİ
Kl Yetki belgesi belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara verilir. K1 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olamaları


K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)


1- Yetki Belgesi Başvuru Formu - Taşıt Kartı Başvuru Formu

2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri.

3- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

4- Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

5- Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri 6- Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

7- Ücret indirimi ve diğer muafiyetlerden yararlanılabilmesi için, 25.02.2004 tarihinden önce nakliyecilik faaliyetinde bulunduğunu belgelemek üzere:

-Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi olduğunu gösterir bir yazı/belge
-Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından herhangi birinde kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
- Esnaf ve Sanatkarlar Odasına veya benzer statüde bir meslek odasına kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
- Sosyal Güvenlik Kurumlarından birinden alınacak bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
- Yetki belgesi talep edenin 25.02.2004 tarihinden önce adına trafikte kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi yeterli sayılacaktır.

8- Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları

9- 25.02.2004'den önce faaliyette bulunmayanlar ile her ne surette olursa olsun 25.02.2006'ya kadar yetki belgesi almamış olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)

10- 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)

NOT:
1)Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.K2 YETKİ BELGESİ
K2 Yetki belgesi Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir. K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta sahip olmaları gerekir.

K2 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI )


1- Yetki Belgesi Başvuru Formu - Taşıt Kartı Başvuru Formu

2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri

3- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

4- Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)

5- Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

6- Ücret indirimi ve diğer muafiyetlerden yararlanılabilmesi için:
-25.02.2004 tarihinden önce esas iştigal konusu ile ilgili olarak vergi mükellefi olduğunu belgeleyen vergi dairelerinden alınmış yazı,
-Yetki belgesi talep edenin, 25.02.2004 tarihinden önce adına trafikte kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi yeterli sayılacaktır.

7- Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları

8- Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği

NOT:
1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 yetki belgesi için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)K3 YETKİ BELGESİ
K3 Yetki belgesi Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir. K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.

K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)


1- Yetki Belgesi Başvuru Formu - Taşıt Kartı Başvuru Formu

2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri

3- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

4- Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)

5- Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri

6- Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

7- Ücret indirimi ve diğer muafiyetlerden yararlanılabilmesi için, 25.02.2004 tarihinden önce nakliyecilik faaliyetinde bulunduğunu belgelemek üzere: -Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi olduğunu gösterir bir yazı/belge
-Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından herhangi birinde kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
- Esnaf ve Sanatkarlar Odasına veya benzer statüde bir meslek odasına kayıtlı olduğuna ve bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
- Sosyal Güvenlik Kurumlarından birinden alınacak bu iş kolunda faaliyette bulunduğuna dair yazı/belge
- Yetki belgesi talep edenin 25.02.2004 tarihinden önce adına trafikte kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi yeterli sayılacaktır.
Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları Gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.) 8- 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları (25.02.2004 tarihinden önce karayolu taşımacılığı alanında faaliyette bulunduğunu belgeleyenlerden 25.02.2006 tarihine kadar bu şart aranmayacaktır.)

NOT:
1) Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur. Bilindiği üzere, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunanlara Bakanlığımızdan yetki belgesi alınması yükümlülüğü getirilmiştir.

Türkiye'de yurtiçi ulaştırmanın %95 i karayolu ile yapılmaktadır. Daha önce herhangi bir şekilde düzenlenmemiş olan Yurtiçi eşya taşımacılığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde üç başlık altında toplanmış ve bu taşıma şekillerine göre aşağıda tanımlanan Yetki Belgelerinin alınması zorunluluğu getirilmiştir.


K1 Yetki belgesi:
Yurtiçi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

K2 Yetki belgesi:
Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak firmalara verilir.


Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Resmi İnternet Sitesi
Çay Mahallesi Dereboyu Sokak No:49 Sandıklı / Afyonkarahisar
sandiklitso@tobb.org.tr